Huishoudelijke reglementen

Huishoudelijke reglementen

LIDMAATSCHAP

ARTIKEL 1.
Men kan alleen via een wachtlijst lid worden van de vereniging. Dit geldt niet voor Bondsleden, komende uit een andere woonplaats. Men dient een geldige Bondskaart aan de ledenadministratie te tonen.

ARTIKEL 2.
Men dient zich, om lid van de vereniging te kunnen worden, schriftelijk, dan wel telefonisch bij de ledenledministratie op te geven en men wordt daarna op de wachtlijst geplaatst.

ARTIKEL 3.
De ledenadministratie bepaalt in overleg met het bestuur, wanneer wederom leden tot de vereniging worden toegelaten. De volgorde op de wachtlijst is bindend.

ARTIKEL 4.
Leden dienen zich te onderwerpen aan de statuten en het huishoudelijk reglement en de volgende bijzondere bepalingen:

  1. niet uit te komen in competitieverband voor andere verenigingen.
  2. zich te richten naar de gedragslijnen van het bestuur in die gevallen, waarin statuten en huishoudelijk reglement niet voorzien.

BESTUUR

ARTIKEL 5.
Het bestuur van de vereniging is als volgt samengesteld:

Dagelijks bestuur zijn:
a. voorzitter
b. secretaris
c. penningmeester

Bestuursleden zijn:
d. twee of meer leden, doch ten hoogste zes.

De voorzitter wordt gekozen door de algemene vergadering.
De overige functies kunnen door de bestuursleden onderling worden verdeeld. Ieder jaar treden twee bestuursleden af en wel: één lid van het Dagelijks Bestuur plus een gewoon lid. Aftredende bestuursleden zijn meteen weer herkiesbaar, er hoeft niet over te worden gestemd. Nieuwe bestuurskandidaten moeten één week voor de ledenvergadering schriftelijk aan de secretaris worden opgegeven. Over nieuwe bestuursleden moet schriftelijk worden gestemd.

PLICHTEN

ARTIKEL 6.

  1. Ieder lid wordt geacht zich te onderwerpen aan de voorschriften van de statuten en het huishoudelijk reglement.
  2. Ieder actief spelend lid dient zich tijdens de wedstrijd correct te kleden. Hij is verplicht vijftien minuten voor aanvang van de wedstrijd gereed te staan.
  3. Ieder actief spelend lid is verplicht zich periodiek te onderwerpen aan een medische keuring.
  4. Ieder actief spelend lid is verplicht zich te onderwerpen aan de beslissing van de scheidsrechter, wedstrijdcommissarissen en het Bestuur.
  5. Ieder actief spelend lid dient het als plicht te beschouwen de wekelijkse clubavond, alsmede de trainingen te bezoeken.

RECHTEN

ARTIKEL 7.
Ieder werkend lid is gerechtigd de ledenvergadering bij te wonen. Vanaf achttien jaar is een lid stemgerechtigd.

CONTRIBUTIES

ARTIKEL 8.
De vereniging kent twee betalingsmogelijkheden voor de contributie:

  1. Ieder werkend lid is verplicht eens per kwartaal bij vooruitbetaling via automatische incasso zijn contributie te voldoen.
  2. Ieder werkend lid kan, als hij niet automatisch wenst te betalen, ook zijn contributie voor een heel jaar vooruit betalen. Hij ontvangt van de penningmeester een nota, die binnen veertien dagen moet worden betaald.

ARTIKEL 9.
Nieuwe leden betalen een eenmalig entreegeld van € 12,50; voor junioren bedraagt het entreegeld € 7,50.

ARTIKEL 10.
De door u te betalen contributie wordt op de ledenvergadering vastgesteld. Ondersteunende leden betalen tenminste € 5,- per kwartaal.

BEEINDIGING LIDMAATSCHAP

ARTIKEL 11.
Bij beëindiging van het lidmaatschap stopt de penningmeester de automatische incasso.
In de statuten staat over beëindiging vermeld:
Artikel7 punt 2: Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar (= 1 augustus – 31 juli) eindigt, blijft desondanks de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
Artikel 8. punt I : Opzegging door een lid dient schriftelijk te geschieden. Indien opzegging plaats vindt vóór 1 juli, eindigt het lidmaatschap met het einde van het lopende verenigingsjaar. Indien op een later tijdstip wordt opgezegd eindigt het lidmaatschap met het einde van het daaropvolgende verenigingsjaar.

NAAMPLAATJE

ARTIKEL 12.
Elk lid ouder dan achttien jaar ontvangt bij zijn inschrijving een naamplaatje, waarop zijn naam en het nummer van zijn plaatje staat vermeld. Alleen met behulp van dit plaatje kan men tijdens de clubavonden spelen. Bij contributie achterstand is de penningmeester gemachtigd dit plaatje te verwijderen, zodat spelen voor het betrokken lid onmogelijk is geworden. Pas na het hebben voldaan van de schuld zal de penningmeester het plaatje terughangen.

VERGADERINGEN

ARTIKEL 13.
Het bestuur zal, zo vaak dat nodig is, bijeen komen. Besluiten kunnen worden genomen, indien de helft van de Bestuursleden plus één aanwezig is.

ARTIKEL 14.
Tenminste eenmaal per jaar zal een algemene ledenvergadering worden gehouden, waarop alle leden aanwezig kunnen zijn. De datum van een vergadering zal vroegtijdig bekend worden gemaakt.

GEBOUW DER VERENIGING

ARTIKEL 15.
In de sporthal van Sportstad Heerenveen waarin badmintonvelden zijn gelegen, wordt een ruimte gehuurd, welke dienst zal doen als gebruiksruimte bestemd voor de vereniging. Deze ruimte is op de door Sportstad aan te geven dagen en uren toegankelijk voor de leden van de vereniging.

VERANTWOORDING

ARTIKEL 16.
De vereniging draagt generlei verantwoording voor de eigendommen van welke aard ook van de leden en derden, noch van enig lichamelijk letsel.

ARTIKEL 17.
Schade, toegebracht door leden aan het door de vereniging gehuurde, zal door de vereniging op het betrokken lid worden verhaald.

SLOTBEPALING

ARTIKEL 18.
In die gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, dienen de leden zich neer te leggen bij de besluiten van het Bestuur.